Προσλήψεις 3.000 πτυχιούχων σε υπουργεία - Τα κριτήρια

Προσλήψεις 3.000 πτυχιούχων σε υπουργεία - Τα κριτήρια

Τρεις χιλιάδες θέσεις σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο και αφορά άνεργους πτυχιούχους επιστήμονες από 22 έως 29 ετών.

Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο του προγράµµατος, που θα ακολουθήσει τα πρότυπα του ειδικού προγράµµατος που προκηρύχθηκε τον Νοέµβριο για τις 5.500 θέσεις στο ∆ηµόσιο, σύμφωνα με το «Έθνος».

Στο νέο κύκλο αναµένεται να συµµετάσχουν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και δεν συµµετέχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται µε οποιονδήποτε τρόπο.

Επιπλέον στο νέο κύκλο, όπως και στον πρώτο, δεν θα υπάρχει προϋπόθεση ελάχιστου χρόνου παραµονής στα µητρώα του ΟΑΕ∆ πριν από την αίτηση συµµετοχής, ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν και οι άνεργοι µίας µέρας.

Η ένταξη στο πρόγραµµα θα γίνεται µε ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία ο ωφελούµενος αναµένεται να επιλέγει µια ειδικότητα απασχόλησης και περισσότερες από τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης, που ανήκουν στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς φορείς υποδοχής.

Οι ωφελούµενοι θα κατατάσσονται µε βάση 6 κριτήρια:

  1. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος
  3. Διδακτορικός τίτλος
  4. Ετήσιο εισόδηµα ατοµικό ή οικογενειακό
  5. Αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω
  6. Ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Από 990 έως 1.140 ευρώ

Οι ακαθάριστες µηνιαίες αµοιβές των ωφελουµένων θα ανέρχονται:

- για την κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε έως 1.040 ευρώ
- για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε έως 990 ευρώ.

Για τους ωφελουµένους οι οποίοι διαθέτουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι αµοιβές θα προσαυξάνονται µηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα και θα διαµορφώνονται ως εξής:

Για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:

- για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.090 ευρώ
- για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.040 ευρώ
- για τους κατόχους διδακτορικού:
- για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.140 ευρώ
- για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.090 ευρώ

Powered by TUODY Software